HOME ▶  アナログカメラ ▶ 屋内用カメラ ▶ FRC-D3305VIR
ドームカメラ
FRC-D3305VIR
・41万画素、水平530TV本仕様
・f=2.8~12mm
・赤外線照射距離15M
・スマートなデザイン
印刷用詳細ページ
スペック